اوه~انگاری گم شدی ؟نه ،اینجا جای تو نیست برو و خداحافظ